Nestmelené vrstvy - mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)

Mechanicky zpevněné kamenivo je určeno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek, odstavných letištních či parkovacích ploch, ramp, nájezdů, ale i např. jako podkladní vrstva pro podlahové konstrukce v halách v závislosti na třídě dopravního či provozního zatížení. Technologicky patří mezi nestmelené vrstvy a platí pro ně ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126-1 (na Slovensku STN EN 13285 a STN 73 6126).
 
Směs kameniva pro MZK musí být taková, aby výsledná čára zrnitosti ležela uvnitř předepsaných oborů zrnitosti, jak je uvedeno v průkazní zkoušce směsi. Kamenivo má předepsané kvalitativní parametry.
 
Směs kameniva pro MZK se vyrábí v šaržových nebo kontinuálních míchacích zařízeních např. v klasických betonárnách, stabilizačních centrech, případně upravených obalovacích soupravách, které jsou vybaveny dávkovacím zařízením kameniva a vody, umožňujícím dodržení předepsané granulometrie a požadované vlhkosti s dostatečnou přesností. Použitý způsob míchání musí zaručit homogenitu směsi. Úprava vlhkosti dávkou vody po provedení míchání a uložení směsi na dopravním prostředku, ukládacím zařízení nebo na pokládanou vrstvu není dovoleno. Za dávkování vody se nepovažuje vlhčení povrchu položené a hutněné vrstvy.
 
Směs pro MZK se rozprostírá a ukládá v jedné nebo více vrstvách většinou finišery nebo grejdry, či jiným vhodným způsobem vždy na ochrannou vrstvu nebo na pláň z nesoudržných zemin. Tloušťka jedné pokládané vrstvy je z hlediska technologického omezení 150 až 300 mm. Vrstvy se pokládají s takovým nadvýšením, aby po zhutnění tloušťka vrstvy odpovídala tloušťce projektové (viz průkazní zkouška, hutnící pokus). Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než 0°C.
 
Zhutňování MZK lze provádět jakýmkoliv typem válce nebo hutnícím zařízením, které je schopné vrstvu zhutnit podle předepsaných požadavků. Před zahájením výroby a pokládky by měl být proveden, až na výjimky, zhutňovací pokus.
 

Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu