Produkty

Betony s návrhovou životností 50 let

Tyto betony se řídí tabulkou F.1.1 normy ČSN P 73 2404. Užití s návrhovou životností 50 let se počítá do běžných občanských a průmyslových staveb.

Betony s návrhovou životností 100 let

Tyto betony se řídí tabulkou F.1.2 normy ČSN P 73 2404. Užití s návrhovou životností 100 let se počítá pro dopravní stavby, přehrady a jiné náročné inženýrské konstrukce.

Polystyrenbeton

Lehký tepelně a zvukově izolační beton s polystyrenovou drtí je určen k použití jako výplňová tepelně izolační vrstva pro stropy, spádové vrstvy plochých střech, rekonstrukce půdních vestaveb, k vyrovnání nerovností. Je dodáván v objemových hmotnostech 350, 500, 700, 900, 1 200 kg/m3 (± 50 kg/m3) – měřeno v suchém stavu. Je dopravován v autodomíchávači připravený k okamžitému použití. Podrobnosti viz Technický list.

Pěno-polystyrenbeton

Litá cementová pěna s polystyrenem je určena k použití jako výplňový, vyrovnávací a tepelně i zvukově izolační materiál. Používá se zejména do vnitřních podlahových konstrukcí, střech, různých druhů stavebních dutin. Je dodáván v objemových hmotnostech 300, 400, 500 kg/m3 (± 50 kg/m3) – měřeno v suchém stavu. Je dopravován v autodomíchávači v tekuté konzistenci připravený k okamžitému použití. Podrobnosti viz Technický list.

 
 

Pěnobeton

Litá cementová pěna je určena jako výplňový, vyrovnávací a tepelně izolační materiál. Používá se zejména do vnitřních podlahových konstrukcí, střech, různých druhů stavebních dutin, k řešení nerovností či výškových změn podkladových ploch. Je dopravován v autodomíchávači v tekuté konzistenci připravený k okamžitému použití. Je dodáván v objemových hmotnostech 600, 900, 1 200, 1 500, 1 800 kg/m3 (± 50 kg/m3) – měřeno v suchém stavu. Podrobnosti viz Technický list.

Cementový litý potěr

Cementový litý potěrový materiál je určen do podlahových konstrukcí bytových i občanských budov. Minimální tloušťka vrstvy je 45 mm. Litý potěr je dopravován na staveniště autodomíchávači, materiál je připravený k okamžitému použití a do konstrukce je ukládán pomocí čerpadel. Podrobnosti viz Technický list.

Anhydritový litý potěr

Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého je určen do podlahových konstrukcí bytových i občanských budov. Minimální tloušťka vrstvy je 45 mm, vyznačuje se vysokou rovinatostí a minimálním smrštěním. Litý potěr je dopravován na staveniště autodomíchávači, materiál je připravený k okamžitému použití a do konstrukce je ukládán pomocí čerpadel. Tento produkt je vyráběn pouze na vybraných betonárnách naší společnosti (Mladá Boleslav, Opava). Podrobnosti viz Technický list.

ŠCM (štěrk částečně vyplněný maltou)

Jedná se o vrstvu z kamenné kostry hrubého kameniva po částečném vyplnění cementovou maltou, která uzavírá povrch. Používá se zejména jako podkladní vrstva pro místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné plochy. Na betonárnách je vyráběna cementová malta, která je následně dopravována autodomíchávači, v měkké až velmi měkké konzistenci, připravená k okamžitému použití.

Nekonstrukční betony

Jedná se převážně o podkladní betony a lože, které nejsou bezprostředně v kontaktu s přímými vlivy prostředí, to znamená, že jsou překryty konstrukcí o tloušťce min. 80 mm.  Značení těchto betonů doplňuje písmenko „n“ – „nekonstrukční“. Používají se převážně v dopravním stavitelství jako lože pro obrubníky vozovek, lože odvodňovacích žlabů, podkladní betony pro dlažby pod mosty, lapačů splavenin, propustku apod. Nekonstrukční betony jsou dopravovány autodomíchávači v konzistencích S2 a S3 nebo sklápěcími vozidly v konzistenci S1.

Betony vyztužené vlákny

Jedná se o betony, které eliminují růst trhlin vznikajících vlivem tahových napětí v betonu. Zároveň však mohou být vylepšeny další vlastnosti, jako je rázová pevnost nebo odolnost proti abrazi.

Druhy použitelných vláken:

  1. Polymerní mikrovlákna – slouží k redukci, nebo úplnému potlačení vzniku mikrotrhlin od plastického smrštění.
  2. Polymerní makrovlákna – slouží k zastavení růstu makrotrhlin od smrštění vysycháním.
  3. Kovová vlákna (drátky) – slouží ke zvýšení houževnatosti, tažnosti a rázové pevnosti vyztuženého betonu.
  4. Konstrukční vlákna.

Použití druhu vláken vždy konzultujeme individuálně se zákazníkem.

SDC betony

SDC (Smart-Dynamic Concrete) – takto je označován speciální typ betonu, který díky svým reologickým vlastnostem umožňuje zpracování bez vibrace. Je především vhodný do konstrukcí složitějších tvarů, těžce přístupných míst, konstrukcí s velmi hustou armaturou, s požadavkem kvalitního povrchu, ale i do ostatních konstrukcí (základové pásy, sloupy, stěny, desky apod.). Beton je dodáván v pevnostních třídách C 16/20 až C 35/45. Je dopravován v autodomíchávači, v tekuté konzistenci (SF1, SF2), připravený k okamžitému použití. Podrobnosti viz Technický list.

 
 

SC (směs z kameniva stmelená cementem dle ČSN EN 14227-1)

Jedná se o hydraulicky stmelenou směs kameniva s určeným oborem zrnitosti, cementu a vody, vyráběnou v zavlhlé konzistenci. Používá se pro spodní vrstvy pozemních komunikací (parkovišť, chodníků, silnic apod.)  Doprava na staveniště je zajištěna sklápěcími vozidly. Na našich betonárnách je vyráběna v pevnostech C3/4, C5/6 a C8/10.

MCB (mezerovitý beton)

Beton s definovanou mezerovitostí (obsah mezer 20 – 25% celkového objemu) a požadovanou pevností v tlaku 8 MPa. Používá se jako výplň za rubovou stranou opěrných zdí, výplň liniových drenáží, vrstvy komunikací s požadavkem na drenážní účinek. Doprava na staveniště je zajištěna sklápěcími vozidly.

CPS (cemento-popílková suspenze)

Jedná se o cemento-popílkovou matrici nízkých pevností. Používá se k zalití vzniklých dutin v zemním prostoru, obetonování odpadního potrubí apod. Je samonivelační, není třeba hutnit. Doprava na staveniště je zajištěna autodomíchávači ve velmi tekuté konzistenci.  

MZK (mechanicky zpevněné kamenivo)

Směs nejméně dvou frakcí přírodního drceného kameniva s vodou. Nejčastěji používaná je frakce 0/32. Jednotlivá zrna do sebe po zhutnění zapadají tak, že prostor je jimi ideálně vyplněn. Směs splňuje optimální vlhkost tak, aby vykazovala co možná nejlepší zpracovatelnost. Používá se jako podkladní vrstva vozovky, na stavbách, pod parkovací plochy, pod hřiště, zpevnění lesních a zemědělských komunikací apod. Doprava na staveniště je zajištěna sklápěcími vozidly.

CP (cementový potěr)

Směs kameniva (Dmax4), cementu, příměsí, přísad a vody. Na našich betonárnách jsou cementové potěry standardně vyráběny v pevnostech 7 až 30 MPa. Používají se jako zásypové, podkladní potěry, ochranná vrstva hydroizolací, podklad pro obrubníky, zámkové dlažby apod. Doprava na staveniště je zajištěna sklápěcími vozidly v konzistenci S1, S2 nebo autodomíchávači v konzistenci S3.


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu