Zimní opatření

V celodenních (24 h) teplotách trvale pod 0°C z technologického hlediska nedoporučujeme dodávku betonu a následnou betonáž na stavbách bez dostatečného zimního opatření.

Požadavky normy ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 – teplota čerstvého betonu nesmí být v době dodávání menší než +5°C. Následně i v konstrukci musí být tato hodnota udržena po nezbytně dlouhou dobu – dokud nedosáhne beton tzv. zmrazovací pevnosti (viz níže).

Co se děje s čerstvým betonem v zimním období:

Při teplotách čerstvého betonu nižších než 5°C se výrazně zpomaluje hydratace cementu a při teplotách pod 0°C se prakticky zastavuje. Tím se výrazně zpomaluje vývoj počátečních pevností betonu. Jako minimální pevnost betonu, který je schopen odolat jednorázovému zmrznutí, je uváděna hodnota 5 - 15 MPa (tzv. zmrazovací pevnost). Při tuhnutí a tvrdnutí betonu je vyvíjeno hydratační teplo, a pokud je povrch konstrukce ochlazován chladným vzduchem, může docházet ke vzniku trhlin.

Doporučení pro odběratele:

S přihlédnutím k dané konstrukci zvolit správně třídu betonu (min. C 16/20, C 20/25) a také konzistenci.

V bednění nemá být led a sníh. V době betonování má být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0°C. Betonování na zmrzlém podkladu nesmí být dovoleno, pokud není stanoven speciální pracovní postup.

Pokud je teplota prostředí nízká a předpověď počasí uvádí nízké teploty i v následném období, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem.

Při odbednění by rozdíl teplot mezi středem a povrchem konstrukce neměl být větší než 15°C, jinak může dojít ke vzniku prasklin betonu z teplotního šoku.

Při odběru betonu na sklápěcí auto je přepravce povinen beton na korbě ihned zaplachtovat a zajistit při převozu jeho tepelnou stabilitu (geotextilií, rohožemi apod.)

Pasivní způsob ochrany: Po uložení betonu provést zakrytí a izolování konstrukce od okolního prostředí (rohožemi, geotextilií, polystyrenovými deskami atd.), a to z důvodu zabránění úniku hydratačního tepla, ochrany před deštěm a sněhem a zajištění stejnoměrného vychládání (tzn. tenčí části izolovat více).

Aktivní způsob: Přímý ohřev konstrukce horkým vzduchem, parou, popřípadě použít elektro-ohřev.

Ukládání betonu:
Při teplotách vzduchu pod -10°C nedoporučujeme vůbec provádět ukládání betonových směsí. Čerpání těchto směsí je možno max. do -5°C. Při teplotách od -5°C do -10°C je třeba stanovit takový postup čerpání, aby se mohly vyloučit delší prodlevy v práci čerpadla, při kterých by mohlo dojít k vážným poškozením stroje. Vždy je nutné betonáž v tomto klimatu konzultovat se zástupcem společnosti FRISCHBETON s.r.o., který prověří možnosti u dopravce provozující čerpadla.


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu